نام تجاری رایج در بازار: گرانستار


united_king

Tribenuron-Methyl DF 75%

تری بنورونمعرفی سم: علف­کش انتخابی، تماسی از گروه سولفونیل اوره است که بازدارنده استولاکتات سینتاز (ALS) یا استو هیدروکسی سینتاز (AHAS) و در نهایت بازدارنده تقسیم سلولی و رشد می باشد. این علفکش مانع تقسیم سلولی بوسیله جلوگیری از بیوسنتز اسیدهای آمینه ضروری (والین و ایزولوسین) شده و از طریق اندام های هوایی جذب و با توقف رشد شروع زردی در بوته ها، باعث نکروزه شدن آنها و نهایتاً مرگ گیاه می شود.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: > 5000 mg/kg

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام علف هرز میزان مصرف
گندم علفهای هرز پهن برگ  ۲۰ تا ۱۰ گرم در هکتار از ابتدا تا انتهای پنجه زنی گندم ۲ تا ۴ برگی علفها

 

توجه:تصویر علف هرز کنگر وحشی (Cirsium arvensis) نمایش داده شده است.

tribenuron