نام تجاری رایج در بازار: بازاگران


united_king

Pretilachlor EC 50%

پرتیلاکلرمعرفی سم: علف­کش انتخابی از گروه کلراستامید که از طریق هیپوکوتیل، مزوکوتیل و کولئوپتیل و به مقدار کمتر از طریق ریشه­های در حال جوانه زنی جذب می­شود. این علفکش بازدارنده سنتز اسیدهای چرب با زنجیره بلند بوده و از تقسیم سلولی ممانعت بعمل می­آورد.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: > 1000 mg/kg

 

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام علف هرز میزان مصرف
برنج علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ (سوروف) و جگن­ها ۱/۵-۲ لیتر در هکتار

 

ماندگاری علفکش در خاک: ۳۰ روز، همراه با جذب آب در خاک شالیزار اثر این علفکش نیز از بین میرود.

توجه: تصویر علف هرز قاشق واش (Alisma plantago-aquatica) را مشاهده می نمایید.

pretilachlor