نام تجاری رایج در بازار:  بتانال پروگرس AM


united_king

Phenmediphan + Desmediphan + Ethofumesate EC 18%

فن مدیفاممعرفی سم: علف­کشی تماسی با طیف وسیع و مخلوط از دو علف کش و یک ایمن کننده از گروه بیس کاربامات ها است که از طریق برگ ها و قسمت های مختلف علف های هرز جذب شده و بازدارنده فتوسنتز در گیاه می باشد

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: 3255 mg/kg

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام علف هرز میزان مصرف
چغندر قند علفهای هرز پهن برگ ۴ لیتر در هکتار در یک نوبت سمپاشی در مرحله دو تا چهار برگی چغندر قند و یا دو نوبت هر بار ۲ لیتر در مرحله کوتیلودونی و یک هفته  بعد

 

ماندگاری در خاک: فن مدیفام ۲۶ روز، دس مدیفام ۴۳ روز و اتوفومازیت ۲۰ تا ۳۰ روز

توجه: در مکانهایی که امکان آلودگی آبهای جاری وجود دارد استفاده نشود.

تصویر علف هرز تاجریزی (Solanum nigrum) را مشاهده می نمایید.

phenmediphan