نام تجاری رایج در بازار: گراماکسون


united_king

Paraquat-dichloride SL20%

پاراکواتمعرفی سم: علف­کش غیرانتخابی، تماسی با اثر جابجایی از گروه بای پیریلیدیوم است که توسط برگ جذب و از طریق انحراف الکترون به غشای سلولی و سیتوپلاسم آسیب وارد می­کند.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: 129-157  mg/kg

پادزهرهای توصیه شده: شست و شوع معده توام با تجویز مواد جاذب معدنی مثل کائولین، خاک بنتونیت یا ذغال فعال و تجویز مواد مسهل

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام علف هرز میزان مصرف
درختان میوه هسته دار، دانه دار، مرکبات علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ ۳-۵ لیتر در هکتار وقتی ارتفاع علفها ۱۵-۱۰ سانتی متر است
اسپرس سس ۵-۳ لیتر در هکتار بعد از رویش سس
نیشکر علفهای هرز یکساله ۱% یا ۳ تا ۵ لیتر در هکتار
سیب زمینی علفهای هرز یکساله ۳ لیتر در هکتار بعد از سبز شدن علف و قبل از رویش محصول

ماندگاری در خاک: این علفکش در تماس با خاک به سرعت بی اثر و غیر فعال می­شود.حداقل ۴ ساعت و در صورت ممکن یک شب مزرعه تیمار شده را ترک کنید.

توجه: به شاخ و برگ و تنه درختان جوان پاشیده نشود.