نام تجاری رایج در بازار: گل ۲ایی


united_king

Oxyfluorfen EC24%

اکسی فلورفنمعرفی سم: علف­کشی تماسی انتخابی با حلالیت کم درآب که  از گروه دی فنیل اتراست و این علف کش عمدتاً از طریق برگ گیاه و مقداری نیز توسط ریشه جذب شده و موجب تکروزه و خشک شدن اندام های گیاه و در نهایت مرگ علف هرز می شود.

بازدارنده پروتوپورفیرینوژن اکسیداز می باشد .

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: > 5000 mg/kg

موارد مصرف:

نام محصول نام علف هرز میزان مصرف
پیاز علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ ۲ لیتر در هکتار در مرحله ۵-۲ برگی پیاز و یا در دو نوبت هر نوبت ۰/۷۵ لیتر بفاصله ۱۸ روز

 

توجه: تصویر علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) را مشاهده می نمایید.

oxyfluorfen