نام تجاری رایج در بازار: رونستار


united_king

Oxadiazon EC12%

اگزادیازونمعرفی سم: علف­کش تماسی، انتخابی از گروه اگزادیازول که این علف کش توسط ریشه و برگ های گیاه جذب و با حرکت در آوندها به همه بخش های گیاه انتقال یافته و در نهایت موجب مرگ گیاه می شود.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: > 5000 mg/kg

پادزهرهای توصیه شده: مواد مهوع

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام علف هرز میزان مصرف
برنج علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ ۳/۵-۴ لیتر در هکتار قبل از دو برگی شدن سوروف

 

ماندگاری علفکش در خاک: ۶-۳ ماه

توجه: کنترل علفهای هرز در مزارع برنج پس از عمل نشاء و قبل از دو برگی شدن سوروف انجام می­گیرد.

تصویر علف هرز تیر کمان آبی در مزارع برنج (sagittaria sagittifolia) را مشاهده می نمایید.

oxadiazon