نام تجاری رایج در بازار:کروز


united_king

Nicosulforun OD 4%

نیکوسولفورونمعرفی سم: علف­کشی انتخابی و سیستمیک، از گروه سولفونیل اورآ است که از طریق برگ و ریشه گیاه جذب شده و با انتقال و جابجایی در آوند های چوبی و آبکش در بافت مرسیستماتیک تجمع یافته موجب مرگ علفهای هرز می شود.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: > 5000 mg/kg

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام علف هرز میزان مصرف
ذرت دانه ای علفهای هرز باریک برگ ۲ لیتر در هکتار بصورت پس رویشی در تناوب با سایر علف کش ها

 

ماندگاری در خاک:  ۲۶ روز

توجه:

  • بهترین زمان مصرف در مرحله ۲ برگی ذرت می­باشد.
  • این علفکش باید در تناوب با سایر علفکشها مورد استفاده قرار گیرد تا پدیده مقاومت در علفهای هرز صورت نگیرد.
  • تصویر علف هرز ستاریا (setaria spp.) را مشاهده می نمایید

nicosulforun