نام تجاری رایج در بازار: تاپیک


united_king

Clodinafop- propargyl EC8%

کلودینافوپ پرومعرفی سم: علف­کشی سیستمیک، انتخابی از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید است که بازدارنده اسیدهای چرب (استیل کوآنزیم- آ- کربوکسیلا) ACCase می باشد.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: 1392 (male) 2271 (female) mg/kg

 

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام علف هرز میزان مصرف
گندم علفهای هرز باریک برگ یک ساله ۰/۶ تا ۰/۸ لیتر در هکتار با توجه به نوع علف هرز و مرحله رویشی آنها (حداکثر تا پایان پنجه زنی)

 

ماندگاری در خاک:  ۵ تا ۲۰ روز

توجه:

  • از مصرف این سم در مزارع جو خودداری شود.
  • این سم قابلیت اختلال با توفوردی را ندارد.
  • سمپاشی با سمپاش های پشت تراکتوری و یا هواپیما انجام شود.
  • تصویر علف هرز یولاف در مزارع گندم (Avena fatua) را مشاهده می نمایید.clodinafop