نام تجاری رایج در بازار: ماچتی


united_king

Butachlor EC 60%

بوتاکلرمعرفی سم: علف­کش انتخابی و  سیستمیک از گروه کلرواستامید بازدارنده سنتز پروتئین که توسط جوانه های در حال رشد جذب شده و از تقسیم سلولی جلوگیری می کند.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: 2000 mg/kg

پادزهرهای توصیه شده: آتروپین

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام علف هرز میزان مصرف
برنج علفهای هرز یکساله باریک برگ و بعضی پهن برگها ۳ تا ۴ لیتر در هکتار ۴ تا ۷ روز از نشا

 

ماندگاری در خاک: ۶ تا ۱۰ هفته

توجه: کاربرد این علفکش قبل از رویش در مزرعه و جوانه است. ضمنا اثر این سم به میزان آبی که در رسترس گیاه می باشد بستگی دارد، لذا برای کسب نتیجه بهتر باید بعد از بارندگی یا آبیاری و در زراعت برنج بعد از تخت آب نمودن مصرف شود.

تصویر علف هرز سوروف در مزارع برنج ( Ecchinochloa crus-galli) را مشاهده می نمایید.

butacholr