نام تجاری رایج در بازار: بازاگران


united_king

Bentazone SL48%

بنتازونمعرفی سم: علف­کش تماسی، انتخابی از گروه بنزوتیودیازینون است که بازدارنده فتوسنتز در فتوسیستم II می باشد. که عمدتاً از طریق برگ و ریشه جذب و انتقال می یابد این علف کش بازدارنده عمل فتو سنتز در گیاه است.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: > 1000 mg/kg

 

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام علف هرز میزان مصرف
برنج علفهای هرز پهن برگ و اویارسلام ۳-۵ لیتر در هکتار در مرحله ۵ تا ۷ برگی برنج
یونجه و شبدر علفهای هرز پهن برگ و اویارسلام ۲/۵-۳لیتر در هکتار
لوبیا، باقلا، سویا علفهای هرز پهن برگ و اویارسلام ۲-۲/۵ لیتر در هکتار بعد از ۲ تا ۳ برگی شدن سویا

 

ماندگاری علفکش در خاک: این علفکش به وسیله میکروارگانیسم­های خاک تجزیه شده و ظرف ۶ هفته به میزان غیر قابل شناسایی می­رسد. (این علفکش  Post Emergence– پس رویشی است)

توجه: برای سمپاشی با بنتازون آب مزرعه باید تخلیه شود.

تصویر علف هرز اویارسلام در مزارع برنج ( Cyprus sp.) را مشاهده می نمایید.

Bentazone