نام تجاری رایج در بازار: لونداکس


united_king

Bensulfuron methyl DF 60%

بن سولفورونمعرفی سم: علف­کش سیستمیک، انتخابی از گروه سولفونیل اوره که از طریق برگ و ریشه جذب و انتقال سریع بسمت مرسیستم گیاه، مانع از تقسیم سلولی در نتیجه موجب مرگ گیاه می شود.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: 5000 mg/kg

پادزهرهای توصیه شده: مواد مهوع

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام علف هرز میزان مصرف
برنج علفهای هرز پهن برگ و جگنها ۵۰-۷۵ گرم در هکتار از ۱ تا ۳ برگی شدن برنج و مراحل اولیه رویش علفهای هرز تا زمان ۳ برگی شدن

 

ماندگاری علفکش در خاک: ۴-۳ هفته

توجه: برای سمپاشی با بنتازون آب مزرعه باید تخلیه شود.

تصویر علف هرز سل واش در مزارع برنج (monochoria vaginalis) را مشاهده می نمایید.

Bensulfuron methyl