نام تجاری رایج در بازار: گراپریم


united_king

Atrazine 80% WP

آترازینمعرفی سم: علف­کش انتخابی و سیستمیک از گروه تریازین که بازدارنده انتقال الکترون در فتوسنتز (فتوسیستم II)، تعرق و همچنین مداخله در سایر فرایندهای آنزیمی در گیاهان حساس است. گیاه ذرت توسط گلوتاتیون ترانسفراز، سمیت این علفکش را از بین میبرد و از این جهت به آن مقاوم است.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for  rates: 1869 mg/kg

 

 

 

 

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام علف هرز میزان مصرف
ذرت علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ ۱-۱/۵ کیلوگرم آترازین
سورگوم یا نیشکر علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ ۵ کیلوگرم آترازین به تنهایی یا مخلوط با ۴ کیلوگرم آمترین

 

ماندگاری علفکش در خاک:دوام علفکش در خاک نسبتاً زیاد است و حداقل به مدت ۱۲ ماه از زمان مصرف سم نمی­توان محصول دیگری (غیر از ذرت و سورگوم) در زمین کاشت.

توجه: تصویر علف هرز پهن برگ سلمه تره (Chenopodium album) را مشاهده می نمایید.

atrazine