نام تجاری رایج در بازار:گزاپاکس


united_king

Ametryn WP 80%

آمترینمعرفی سم: علف­کش انتخابی و سیستمیک از گروه تریازین که بازدارنده انتقال الکترون در فتوسنتز (فتوسیستم II) و سایر فرایندهای آنزیمی است.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: > 5620 mg/kg

 

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام علف هرز میزان مصرف
نیشکر علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ ۵ کیلوگرم آترازین + ۴ کیلوگرم آمترین

 

ماندگاری در خاک : بسته به نوع خاک و شرایط هوایی ۷۰ تا ۲۵۰ روز

توجه: به دنبال کاربرد این علفکش برگهای برخی از ارقام نیشکر دچار زردی موقت می­شود.

تصویر علف هرز پهن برگ گاو چاق کن ( Lactuca serriola) را مشاهده می نمایید.Ametryn