نام تجاری رایج در بازار: یو ۴۶ کمبی فلوئید


united_king

D +MCPA SL 67.5%

تو فوردیمعرفی سم: علف­کش هورمونی، سیستمیک، انتخابی از گروه فنوکسی استیک اسید + آریلوکسی آلکانوئیک اسید می باشدکه بازدارنده رشد علفهای هرز می شود.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: 315 mg/kg

پادزهرهای توصیه شده: شست و شوی معده-ذغال طبی و داروهای آرام بخش

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام علف هرز میزان مصرف
گندم و جو علفهای هرز پهن برگ ۱-۲ لیتر در هکتار از زمان پنجه زدن تا تشکیل ساقه

 

توجه:

  • باد بردگی این علف کش در مزارع همجوار موجب بروز خسارت در گونه های زراعی پهن برگ (بخصوص مزارع چغندر قند، پنبه، کلم، سبزی و صیفی جات مثل کرفس و باغ مو) می شود .
  • تصویر علف هرز پهن برگ شلمی در مزارع گندم (Rapistrum rugosum) را مشاهده می نمایید.

MCPA