نام تجاری رایج در بازار: کود ۱۰ – ۵۰ – ۱۰


united_king

NPK (Krystafeed) 10-50-10

کود2معرفی کود: کود NPK ، TE + 20-20-20 (کریستافید) همراه با ریز مغذی ها، کودی قابل حل در آب است (کریستالهای آبی)که بطور عمده برای استفاده در سیستم های آبیاری در نظر گرفته شده است

 

 

 

 

 

موارد مصرف:

محتویات درصد
کل نیتروژن ۲۰%
فسفر قابل حل در آب ۲۰%
پتاسیم قابل حل در آب ۲۰%
پتاسیم قابل حل در آب ۲۰%
بر قابل حل در آب ۰/۰۱%
مس قابل حل در آب ۰/۰۰۳%
مس کلات شده با EDTH ۰/۰۰۳%
منگنز قابل حل در آب ۰/۰۳۵%
منگنز کلات شده با EDTA ۰/۰۳۵%
مولیبدن قابل حل در آب ۰/۰۰۳%
روی قابل حل در آب ۰/۰۷۵%
روی قابل حل در آب ۰/۰۰۷%
روی کلات شده با EDTA ۰/۰۰۷%

 

دوز و روشهای کاربرد: در مرحله رشد و نمو میوه استفاده شود. در سیستمهای کود آبیاری مقدارمصرف از ۱۵ کیلوگرم در هکتار تجاوز نکند. غلظت محلول کود در آب آبیاری باید بین ۰/۵ تا ۱/۲ گرم در لیتر باشد. مقدار مصرف برای محلولپاشی به نسبت ۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب و تکرار ۲ تا ۳ بار تکرار توصیه می گردد.