نام تجاری رایج در بازار: کود ۳۰ – ۵ – ۱۵


united_king

NPK (Krystafeed) 15-5-30 +TE

کود2معرفی کود: کود NPK ، TE +15-5-30 (کریستافید ) همراه با ریز مغذی ها، کودی قابل حل در آب است (کریستالهای سبز رنگ )که بطور عمده برای استفاده در سیستم های آبیاری در نظر گرفته شده است

 

 

 

 

 

موارد مصرف:

محتویات درصد
نیتروژن ۱۵%
فسفر قابل حل در آب ۵%
پتاسیم قابل حل در آب ۳۰%
سولفور قابل حل در آب ۱۵%
بر قابل حل در آب ۰/۰۱%
مس قابل حل در آب ۰/۰۰۴%
مس کلات شده با EDTH ۰/۰۰۴%
آهن قابل حل در آب ۰/۱۱%
آهن کلات شده در آب ۰/۱۱%
منگنز قابل حل در آب ۰/۰۵%
منگنز کلات شده با EDTA ۰/۰۵%
مولیبدن قابل حل در آب ۰/۰۰۴%
روی قابل حل در آب ۰/۰۱%

 

دوز و روشهای کاربرد: در مرحله رشد و نمو میوه استفاده شود. در سیستمهای کود آبیاری مقدارمصرف از ۱۵ کیلوگرم در هکتار تجاوز نکند. غلظت محلول کود در آب آبیاری باید بین ۰/۵ تا ۱/۲ گرم در لیتر باشد مقدار مصرف برای محلولپاشی به نسبت ۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب و تکرار ۲ تا ۳ بار تکرار توصیه می گردد.