نام تجاری رایج در بازار: ارتو-ارتو ۱/۸


united_king

Green farm (ortho-ortho 1.8)

کود 4معرفی کود: 

آهن قابل حل در آب…………………………………………… ۶%

عامل کلات کننده…………………………………………… ۶%EDDHA

محتوای ارتو-ارتو…………………………………………….۳% کلات

 

 

موارد مصرف:

نوع محصول میزان مصرف
مرکبات و پسته درختان کوچک: ۴۰-۲۰ گرم به ازای هر درخت، درختان بزرگ:۱۵۰-۶۰ گرم به ازای هر درخت
سیب و گلابی، میوه های هسته دار درختان کوچک:۴۰-۲۰ گرم به ازای هر درخت، درختان بزرگ: ۱۰۰-۶۰ گرم به ازای هر درخت
سبزیجات ۱۰-۵ کیلوگرم در هر هکتار
توت فرنگی ۴-۲ کیلوگرم در هر ۱۰۰۰ متر مربع
انگور، کیوی ۳۰-۱۰ گرم به ازای هر درخت
محصولات باغی و گیاهان زینتی علفی ۱۰-۵ کیلوگرم در هر هکتار
گیاهان زینتی ۵-۳ کیلوگرم در هر ۱۰۰۰ متر مربع
نهالستانها ۵-۱ گرم در متر مربع
موز ۱۵-۱۰ گرم به ازای هر درخت

 

توجه:

  • در شرایط کمبود شدید آهن دوز مصرف را تکرار کنید.
  • پایدار در اسیدیته ۷/۵-۳/۵ که بسهولت جذب می گردد و قابلیت اختلاط با هر کود و مواد شیمیایی را دارد.
  • قابل استفاده بصورت مصارف مصارف خانگی و بصورت مخلوط با هیومیک اسید و کودهای مایع میباشد.
  • این کود آهن را میتوان در زمان کاشت درخت و در محیط اطراف ریشه و یا همراه با آب آبیاری و شخم خاک اضافه نمود.
  • این کودآهن در برابر نور غیرفعال می گردد و بایستی در مخلوط با خاک و سیستم آبیاری قطره ای استفاده گردد.