نام تجاری رایج در بازار: کود هیومیک  اسید


united_king

Humic acid (Mobicel-H)

defaultمعرفی کود: 

هیومیک اسید ………………………………۸۰%

مواد بی اثر…………………………………….۱۵%

رطوبت………………………………………….۵-۳%

pH…………………………………………… 6/5 – 7/5

این کود به تبدیل عناصر غذایی شامل ازت، فسفر، پتاسیم، آهن، روی، و سایر عناصر غذایی ضروری به فرم قابل دسترس برای گیاهان کمک می کند. این کود بطور بیولوژیک رشد و تکثیر میکروارگانیسم های مفید در خاک را تحریک می کند. کارایی هیومیک اسید در ترکیب با کودهای حیوانی و شیمیایی افزایش می یابد.

میزان مصرف: ۴ کیلوگرم در هکتار

 

جایگاه هیومیک اسید:

  • سازگاری با محیط زیست یعنی خطری برای گیاهان و محیط زیست ندارد.
  • صرفه جویی در حدود ۲۵ تا ۷۵ درصد استفاده از کودهای شیمیایی فسفاته و ازته و کاهش هزینه ها
  • قابلیت استفاده در کشتهای ارگانیک و همچنین مقاومت به شوری، کم آبی، و سرما را در گیاه افزایش میدهد.
  • افزایش مقاومت نسبت به بیماری ها و در نتیجه کاهش مصرف سموم و استفاده از علفکش ها را منسوخ میکند.
  • افزایش تولید محصولات کشاورزی بمقدار ۳۰ تا ۵۰ درصد
  • احیای خاکهای کشاورزی که به صورت نامناسب کوددهی شده اند و از سمیت کودها و عناصر اضافه در خاک میکاهد.
  • هیومیک اسید تاثیر بسزایی در ریشه زایی گیاه دارد و حجم ریشه را تا چند برابر افزایش میدهد.
  • هیومیک اسید یاعث ایجاد توازن در جذب عناصر توسط گیاه می گردد.