نام تجاری رایج در بازار:  باویستین


united_king

Carbendazim WP %60

کاربندازیممعرفی سم: ققارچکشی سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی از گروه بنزیمیدازولها که از طریق ریشه و نسوج سبز جذب شده و منتقل می شود.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: >6400 mg/kg

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
گندم و جو سیاهک آشکار ۲ در هزار ضدعفونی بذر قبل از کاشت، ۲/۵ در هزار در سطح وسیع برا ی کنترل سیاهک آشکار گندم و جور
چغندر قند لکه برگی سرکوسپورایی ۲/۵ در هزار
گیاهان زینتی بیماری غربالی  ۱۰ گرم سم در متر مربع و سم زدن خاک تا عمق ۱۰ سانتیمتری