نام تجاری رایج در بازار:  رورال تی اس


united_king

Iprodione + Carbendazim WP 52.5%

ایپردیون+کاربندازیممعرفی سم:قارچ­کشی سیستمیک و تماسی (مختلط) با دامنه تاثیر وسیع که متشکل از یک ترکیب سیستمیک (کاربندازیم از گروه بنزیمیدازولها) و یک ترکیب تماسی (ایپرودیون از گروه دی کربوکسامیدها) است. این قارچکش برای پیشگیری و درمان از باروری اسپورها و رشد میسلیوم جلوگیری میکند.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: >5000 mg/kg

 

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
برنج سوختگی غلاف برنج محلولپاشی به نسبت ۱ کیلوگرم در هکتار
توت خشکیدگی سر شاخه توت محلولپاشی به نسبت ۱ در هزار
جو لکه قهوه­ای نواری جو ضد عفونی بذر به نسبت ۱ در هزار

توجه : تصویر سوختگی غلاف برنج (شیت بلایت) را مشاهده می نمایید.

Iprodione+carbenazim