نام تجاری رایج در بازار: دایتان- ام ۴۵


united_king

Mancozeb WP 80%

مانکوزبمعرفی سم:قارچ­کش تماسی با اثر حفاظتی از گروه دی تیوکارباماتهاست که در متابولیسم سلولی اختلال عمومی ایجاد می­کند.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: > 5000 mg/kg

 

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
گندم سیاهک پنهان ضد عفونی بذر به نسبت ۲ در هزار
مرکبات کنه نقره ای ۲ در هزار
بادام لکه آجری بادام محلولپاشی به نسبت ۲ در هزار
نخود و یونجه برق زدگی ضد عفونی بذر و محلولپاشی به نسبت۲ در هزار
توتون سفیدک داخلی محلولپاشی به نسبت ۱ تا ۲ در هزار
یونجه، نخود سفیدک داخلی محلولپاشی به نسبت ۲ در هزار
میخک و سایر گیاهان زینتی زنگ ۱/۵تا ۲ در هزار همراه با ۰/۵ در هزار مویان

توجه :در ایران مصرف این قارچکش در سبزیجات و صیفی جات ممنوع است.

تصویر سیاهک پنهان گندم را مشاهده می نمایید.

Mancozeb