نام تجاری رایج در بازار: توپاز


united_king

Penconazole EW %20

پنکونازول20 درصدمعرفی سم:قارچ­کشی سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج از گروه تریازولها که از طریق برگ جذب شده و به سایر نقاط گیاه جابه جا می شود. این قارچکش بازدارنده دی متیلاسیون استرو‌‌ئیدها است.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: 2125 mg/kg

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
انگور سفیدک پودری (سطحی) محلول پاشی به نسبت ۰/۱۲۵ در هزار

 

توجه : تصویرسفیدک پودری مو را مشاهده می نمایید.

Penconazole