نام تجاری رایج در بازار: تیلت


united_king

Propiconazole WP 25%

معرفی سم:قارچکشی سیستمیک با اثر حفاظتی و درمان از گروه تریازواها با خاصیت جابه‌جایی برگ به ریشه و برعکس از طریق آوند چوبی.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: 1517 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
برنج شیت بلایت یک لیتر در هکتار بصورت محلولپاشی و در صورت آلودگی ۳۰% از ساقه های برنج
گندم زنگ نیم لیتر در هکتار
گندم فوزاریوم خوشه یک لیتر در هکتار بصورت حداقل یک نوبت سمپاشی در مرحله گلدهی (در صورت نیاز تکرار سمپاشی به فاصله ۷ روز)

دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول برنج، گندم و جو ۳۰ روز

توجه : تصویر علائم فوزاریوم خوشه در گندم را مشاهده می نمایید.

Propiconazle