نام تجاری رایج در بازار: بیم


united_king

Tricyclazole WP 75%

تری سیکلازولمعرفی سم: قارچ­کش سیستمیک با اثر حفاظتی از گروه قارچکشهای ضد سنتز ملانین است که با ممانعت از سنتز ملانین بیماری بلاست برنج را کنترل می نماید. در بیماری بلاست برنج رنگدانه ملانین نقش اساسی در نفوذ بیمارگر ایفا می­کند. ملانین دیواره اپروسوریوم را تقویت می­کند تا فشار بالای تورژسانس را تحمل کند. در نتیجه امکان نفوذ مستقیم از طریق تولید میخ رخنه امکان پذیر میگردد. از این رو ممانعت از سنتز ملانین نفوذ عامل بیماری را مختل می­کند.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: 314 mg/kg

 

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
برنج بلاست برنج محلول پاشی به نسبت ۰/۵ کیلوگرم در هکتار پس از ظهور ۳۰ تا ۴۰ درصد خوشه­ها، با توجه به شرایط جوی و اطلاعیه پیش آگاهی.

 

توجه : تصویر بیماری بلاست برنج را مشاهده می نمایید.

Tricyclazole