نام تجاری رایج در بازار: موسپیلان


united_king

Acetamiprid SP 20%

استامی پراید 20 درصدگ

معرفی سم: حشره‌کشی سیستمیک با فعالیت و تاثیر تماسی، گوارشی از گروه نیکوتینوئید که موجب اختلال در عمل گیرنده­های عصبی نئونیکوتینوئید استیل کولین می­شود که سبب تاثیر در سیناپس­های سیستم اعصاب مرکزی حشره میگردد.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rats: 217mg/kg

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
سیب مینوز لکه گرد ۰/۵ در هزار
سیب کرم سیب ۰/۵ در هزار لیتر آب برای کنترل نسل اول کرم سیب در مناطق کوهستانی
پسته پسیل ۲۰۰-۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب

توجه : تصویر علائم مینوز لکه گرد سیب را مشاهده می نمایید.

Actamipride