نام تجاری رایج در بازار: دورسبان


united_king

Chlorpyrifos EC 40.8%

کلرپیریفوسمعرفی سم: حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی و دارای کمی خاصیت تدخینی-کنه‌کش از گروه فسفره آلی که با مهار آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی موجب مرگ حشره می شود..

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rats: 135-163 mg/kg

پادزهرهای توصیه شده: آتروپین همراه با اکسیم

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
مرکبات شپشک و پردار مرکبات ۱/۵ – ۱ در هزار
درختان میوه سردسیری شپشکها ۲ – ۱/۵ در هزار
سویا مینوز برگ ۲/۵-۲ در هکتار

توجه : چارپایان باید حداقل ۱۴ روز از چرا در سطح سمپاشی شده دور نگاه داشته شوند.

تصویر سپردار شرقی مرکبات را مشاهده می نمایید.

Chlorpyrifos