نام تجاری رایج در بازار: ریپکورد


united_king

Cypermethrin EC 40%

سایپرمترینمعرفی سم: حشره‌کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی با اثر ابقایی روی گیاه، از گروه پایروتروئیدها که از طریق اختلال در کانالهای سدیم طناب عصبی سبب اختلال در عمل سلولهای عصبی حشرات می­گردد.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rats: 250-4150 mg/kg

پادزهرهای توصیه شده:

  • کنترل مسمومیت با ذغال چوب فعال شده (کربن اکتیو)
  • کنترل با دیازپام یا باربیتوریت قابل تزریق

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
پنبه حشرات جونده ۱۷۵تا ۲۰۰ میلی گرم در هکتار
سیب آفات برگخوار ۰/۲۵ لیتر یا ۲۵۰ سی سی در هزار

 

توجه: این سم در گروه بندی خطرات زیست محیطی در گروه A   قرار دارد.