نام تجاری رایج در بازار: ددواپ


united_king

Dichlorvos EC 50%

دی کلرووسمعرفی سم: حشره کش تماسی گوارشی و تدخینی و نفوذی از گروه فسفره آلی که مهار کننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی مرکزی حشرات است.

درجه سمیت:

 Acute oral LD50 for rats: 50 mg/kg

پادزهرهای توصیه شده: آتروپین- ۲PAM- آتروپین باپام

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
صیفیجات و چایکاری شته­ها، تریپس، سفیدک بالک ۱ – ۰/۵ در هزار
درختان میوه شته ها، شپشک ها ۱-۲ در هزار
سبزی و جالیز شته­ ها، تریپس، سفیدک بالک و عسلک ۲  – ۱/۵ در هزار
گلخانه ها شپشک‌ها ۱/۵تا ۲ لیتر در هکتار
برنج و چغندرقند شته­ها، تریپس، سفیدک بالک و عسلک برای هر ۱۰۰ متر مکعب حجم مقدار ۸ میلی لیتر سم توصیه می شود

توجه: 

  • مصرف این سم روی انواع گلهای داوودی خاصیت گیاه سوزی دارد.
  • این حشره کش برای زنبور عسل و موجودات آبزی فوق العاده خطرناک است.
  • در تصویر مقابل شته را مشاهده می نمایید.

Dichlorvos