نام تجاری رایج در بازار: رکسیون


united_king

Dimethoate EC40%

دیمتواتمعرفی سم: حشره کش  سیستمیک، تماسی و گوارشی از گروه فسفره آلی است. این ماده اثر ضربه ای سریع دارد و با مهار آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی مرکزی حشرات موجبات مرگ آنها را فراهم می آورد.

درجه سمیت:

 Acute oral LD50 for rats: 387 mg/kg

پادزهرهای توصیه شده: آتروپین- پام-۲PAM cl – ۲PAM M می تواند به آتروپین اضافه شود.

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
غلات شته سبز معمولی و شته سمی غلات محلولپاشی به میزان یک در هزار
درختان میوه سردسیری شپشک­ها محلولپاشی به میزان یک در هزار
سویا شته، تریپس و سایر حشرات مکنده محلولپاشی به میزان یک در هزار
یونجه نماتد ساقه محلولپاشی به میزان یک در هزار
خربزه و جالیز مگسهای خربزه و جالیز محلولپاشی به میزان یک در هزار
پنبه و چغندرقند آفات پنبه و چغندرقند محلولپاشی به میزان یک در هزار

دوره کارنس: حداقل فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول بسته به شرایط اقلیمی و نوع آفت ۱۴-۲۱ روز است

توجه: 

  • از کاربرد این حشره کش روی درختان میوه هسته دار به خاطر گیاه سوزی و ریزش برگ باید خودداری شود.
  • در تصویر مقابل شته سبز معمولی غلات را مشاهده می نمایید.

Dimethoate