نام تجاری رایج در بازار: سومیتیون


united_king

Fenitrothion EC 50%

فنیتروتیونمعرفی سم: حشره‌کش غیر‌سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی از گروه فسفره آلی که موجب مهار آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی حشرات می شود.

درجه سمیت:

 Acute oral LD50 for rats: 1700 mg/kg

پادزهرهای توصیه شده: آتروپین، ۲PAM، ۲PAM-M، ۲PAM-cl، توگزونین

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
گندم سن ۱/۲  لیتر در هکتار (محلول پاشی)
برنج کرم ساقه خوار ۱/۵ لیتر در هکتار یا ۱/۵ تا ۲ در هزار
پسته سوسک سرشاخه خوار و سن ناقل نماتوسپور ۱/۵ لیتر در هکتار یا ۱/۵ تا ۲ در هزار
نیشکر ویونجه و بادمجان ملخ و ملخ آسیایی ۱/۵ لیتر در هکتار یا ۱/۵ تا ۲ در هزار

توجه: 

  • این حشره کش برای زنور عسل خطرناک است.
  • در تصویر مقابل کرم ساقه خوار برنج را مشاهده می نمایید.

Fenitrothion