نام تجاری رایج در بازار: کنسالت


united_king

Hexaflumuron EC 10%

هگزافلومورونمعرفی سم:حشره‌کش سیستمیک و گوارشی از گروه بنزوئیل اوره (IGR) است که از سنتز کیتین در حشره جلوگیری می­کند.

درجه سمیت:

  Acute oral LD50 for rats:  >5000 mg/kg

 

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
پسته پسیل پسته ۰/۷-۰/۵ لیتر در هزار
مرکبات پروانه مینوز مرکبات در خزانه درختان جوان ۲۵ سی سی کنسالت + ۳۰۰ سی سی روغن در ۱۰۰ لیتر آب محلولپاشی در درختان جوان (۳ تا ۵ سال ) در دو نوبت به فاصله ۱۰ روز

توجه: 

  • روی حشرات بالغ بی تاثیر است.
  • در تصویر مقابل لارو پروانه چوبخوار پسته را مشاهده می نمایید.

Hexaflumuron