نام تجاری رایج در بازار: مالاتیون


united_king

Malathion EC57%

مالاتیونمعرفی سم: حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و کمی خاصیت کنه کشی  از گروه ارگانوفسفره می باشد. این سم مهار کننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی مرکزی حشرات میباشد.

درجه سمیت:

mg/kg   Acute oral LD50 for rats: 1375-5500

پادزهرهای توصیه شده: آتروپین، پام، ۲PAM cl، ۲PAM M، توگزوگونین

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
غلات و درختان میوه سردسیری آفات غلات و درختان میوه سردسیری ۲/۵-۳ در هزار
خرما (نخیلات) زنجره میوه خوار و شپشک ۰/۵ در هزار لیتر آب برای کنترل نسل اول کرم سیب در مناطق کوهستانی
چغندر، گیلاس، سبزی و جالیز مگس چغندر و مگس گیلاس ۱/۵-۱ در هزار
مرکبات شپشک و شته ­ها ۲/۵-۲ در هزار
یونجه آفات یونجه ۳ در هزار
نیشکر ملخ آسیایی ۱/۵-۰/۷ در هزار
زیتون پسیل ۲/۵ در هزار
رز و کاج شته ۲ در هزار
غلات و حبوبات انباری آفات انباری ۳ در هزار

توجه : این حشره کش برای زنبور عسل و موجودات آبزی فوق العاده خطرناک است.

تصویر ملخ آسیایی را مشاهده می نمایید.

Malathion