نام تجاری رایج در بازار: کوراکرون


united_king

 Profenofos EC 50%

پروفنفوسمعرفی سم: حشره‌کش و کنه‌کشی غیر‌سیستمک، تماسی و گوارشی با طیف وسیع از گروه فسفره آلی که با مهار آنزیم کولین استراز سبب اختلال در سیستم عصبی مرکزی حشره و در نهایت منجر به مرگ آن می­شود.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rats: 358 mg/kg

پادزهرهای توصیه شده: آتروپین و دیازپام و اکسیم های فعال کننده مثل (توکزوگونین، ابی دوکسیم)

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
پنبه کرم قوزه ۲/۵  لیتر در هکتار

 

توجه : تصویر کرم قوزه پنبه را مشاهده می نمایید.

Profenofos