گروه ردیف شرح کالا نام تجاری رایج کشور سازنده بسته بندی
حشره کش ها ۱ استامی پراید ۲۰% SP چینی موسپیلان چین فویل آلومینیوم۲۵۰ گرمی/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
۲ استامی پراید ۲۰% SP هندی موسپیلان هند جعبه۲۵۰ گرمی/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
۳ ایمیداکلوپراید ۳۵% SC کنفیدور چین بطری نیم لیتری COEX / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۴ ایندوکساکارب ۱۵% SC هندی آوانت هند بطری ۲۵۰ سی سی آلومینیومی / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۵ پرمترین ۲۵% EC آمبوش هند قوطی یک لیتری فلزی / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۶ پروفنفوس ۵۰% EC کراکرون هند قوطی یک لیتری فلزی / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۷ تیودیکارب ۸۰% DF لاروین چین ۵۰۰ گرمی دبه ای / ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
۸ دلتامترین EC2/5% دسیس هند بطری یک لیتری آلومینیوم / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۹ دی کلرووس ۵۰% EC ددواپ هند بطری یک لیتری COEX / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۱۰ دیازینون ۶۰% EC بازودین چین بطری یک لیتری COEX / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۱۱ دیمتوات ۴۰% EC روگور، روکسین چین بطری یک لیتری COEX / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۱۲ سایپرمترین ۴۰% EC ریپکورد هند قوطی نیم لیتری فلزی / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۱۳ فن والریت EC %20 سومیسیدین هند قوطی یک لیتری فلزی / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۱۴ کلروپریفوس ۴۰/۸% EC چینی دورسبان چین بطری یک لیتری COEX / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۱۵ کلروپریفوس ۴۰/۸% EC هندی دورسبان هند قوطی یک لیتری فلزی / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۱۶ مالاتیون ۵۷% EC مالاتیون چین بطری یک لیتری COEX / و۱۰ لیتر در هر کارتن
حلزون کش ۱۷ متالدهاید B 6% متالان جی چین جعبه۲۵۰ گرمی/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
علف کش ۱۸ آترازین ۸۰% WP گزاپریم چین فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
۱۹ آمترین ۸۰% WP گزاپاکس چین فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
۲۰ استوکلر ۵۰% EC آسنیت چین بطری یک لیتری COEX / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۲۱ اکسی فلورفن ۲۴% EC گل دو ای چین بطری یک لیتری COEX / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۲۲ بنتازون ۴۸% SL بازاگران چین بطری یک لیتری HDPE / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۲۳ بن‌سولفورون‌متیل DF60% لونداکس چین بطری ۵۰ گرمی در جعبه/ ۶ کیلوگرم در هر کارتن
۲۴ بوتاکلر ۶۰% EC ماچتی چین بطری نیم لیتری COEX / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۲۵ پاراکوات ۲۰% SL گراماکسون چین بطری یک لیتری HDPE / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۲۶ پاراکوات ۲۰% SL گراماکسون چین بطری پنج لیتری HDPE / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۲۷ تری بنورون متیل ۷۵% DF گرانستار چین بطری ۵۰ گرمی در جعبه/ ۶ کیلوگرم در هر کارتن
۲۸ تری فلورالین ۴۸% EC ترفلان چین بطری یک لیتری COEX / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۲۹ توفوردی ۷۲% SL یو ۴۶ دی چین بطری یک لیتری HDPE / و۱۲ لیتر در هر کارتن
۳۰ توفوردی+ام سی پی آ ۶۷/۵% SL یو ۴۶ کومبی چین بطری یک لیتری HDPE / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۳۱ کلودینافوپ پروپارژیل ۸% EC تاپیک هند بطری یک لیتری COEX / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۳۲ گلیفوزیت ۴۱% SL چینی رانداپ چین بطری یک لیتری HDPE / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۳۳ گلیفوزیت ۴۱% SL هندی رانداپ هند بطری یک لیتری HDPE / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۳۴ متری بوزین ۷۰% WP سنکور چین فویل آلومینیوم۵۰۰ گرمی در جعبه/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
۳۵ نیکوسولفورون ۴% SC کروز چین بطری یک لیتری COEX / و۱۰ لیتر در هر کارتن
۳۶ هالوکسی فوپ آر متیل ۱۰/۸% EC سوپر گالانت چین بطری نیم لیتری COEX / و۱۰ لیتر در هر کارتن
قارچ کش ۳۷ اکسی کلرور مس ۳۵% WP کوپراویت هند فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
۳۸ ایپرودیون+کاربندازیم ۵۲/۵% WP رورال چین فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
۳۹ کاربندازیم ۶۰% WP باوستین چین فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
۴۰ کرزوکسیم متیل ۵۰% WG استروبی چین بطری ۲۰۰ گرمی در جعبه/ ۸ کیلوگرم در هر کارتن
۴۱ بنومیل ۵۰% WP بنلیت چین فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
۴۲ پنکونازول ۲۰% EW توپاس چین بطری ۱۰۰ سی سی در جعبه/ و۱۰ لیتر در هر کارتن
۴۳ تیوفانات متیل WP70% توپسین چین فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
۴۴ کلرتالونیل WP75% داکونیل چین فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
۴۵ سولفور WDG80% کوزان هند فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
۴۶ مانکوزب ۸۰% WP دیتان ام ۴۵ هند فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
کنه کش ۴۷ پروپارژیت ۵۷% EC اومایت چین بطری یک لیتری COEX / و۱۰ لیتر در هر کارتن
کود ها ۴۸ سولفات پتاسیم اسپانیا کیسه ۲۵ کیلوگرمی / ۱۰۵۰ کیلوگرم در هر پالت
۴۹ کود NPK 10-50-10 با عناصر میکرو (کریستافید) اسپانیا کیسه ۲۵ کیلوگرمی / ۱۰۵۰ کیلوگرم در هر پالت
۵۰ کود NPK 12-12-36 با عناصر میکرو (کریستافید) اسپانیا کیسه ۲۵ کیلوگرمی / ۱۰۵۰ کیلوگرم در هر پالت
۵۱ کود NPK 15-5-30 با عناصر میکرو (کریستافید) اسپانیا کیسه ۲۵ کیلوگرمی / ۱۰۵۰ کیلوگرم در هر پالت
۵۲ کود NPK 20-20-20 با عناصر میکرو (کریستافید) اسپانیا کیسه ۲۵ کیلوگرمی / ۱۰۵۰ کیلوگرم در هر پالت
۵۳ کود کلات آهن Green Farm (ارتو-ارتو ۱/۸) چین جعبه یک کیلوگرمی/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
۵۴ کود کلات آهن Green More (ارتو-ارتو ۳/۶) اسپانیا جعبه یک کیلوگرمی/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
۵۵ کود کلات آهن Master Field (ارتو-ارتو ۳/۰) چین جعبه یک کیلوگرمی/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن
۵۶ کود کلات آهن Ortofer (ارتو-ارتو ۵/۲) اسپانیا جعبه یک کیلوگرمی/ ۱۲ کیلوگرم در هر کارتن
۵۷ کود مایع روی- منگنز Lidafol Zn-Mn اسپانیا بطری یک لیتری / و۱۲ لیتر در هر کارتن
۵۸ هیومیک اسید ۸۰% هند فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ ۱۰ کیلوگرم در هر کارتن