نام تجاری رایج در بازار: متالانجی


united_king

Metaldehyde B6%

defaultمعرفی سم: حلزون‌کش تماسی و گوارشی از گروه تترامراستالدهاید  می باشد که برای کنترل حلزون ها و رابها و کرم مفتولی استفاده می شود. 

درجه سمیت:

 Acute oral LD50 for rates: 283 mg/kg

 

پاد زهر: سولفات آتروپین

 

موارد مصرف:

نام محصول نام آفت میزان مصرف
مرکبات حلزونها ۲۰-۲۵ کیلوگرم طعمه در هکتار
سبزی و جالیز و صیفی حلزون و رابهای ۲۰-۲۵ کیلوگرم طعمه در هکتار
اشجار جنگلی حلزون و رابهای ۲۰-۲۵ کیلوگرم طعمه در هکتار
توتون کرم مفتولی ۲۰-۲۵ کیلوگرم طعمه در هکتار

 

توجه: 

  • metaldehydeاین سم در رطوبت پایین باعث عدم تحرک و مرگ حلزون می شود.
  • تصویر کنه دو لکه ای (دو نقطه ای) لوبیا را مشاهده می نمایید.