نام تجاری رایج در بازار: مسترفیلد


united_king

Master field

کود3معرفی کود: 

آهن قابل حل در آب……………………………………………….. ۶%

عامل کلات کننده…………………………………………….. ۶%EDDHA

محتوای ارتو-ارتو…………………………………………….%۱/۸ کلات

 

 

 

موارد مصرف:

نوع محصول میزان مصرف
مرکبات درختان کوچک: ۵۰-۳۰گرم به ازای هر درخت، درختان بزرگ
سیب و گلابی، میوه های هسته دار درختان کوچک:۴۰-۲۰ گرم به ازای هر درخت، درختان بزرگتر: ۱۰۰-۶۰ گرم به ازای هر درخت
سبزیجات ۵-۱۰ کیلوگرم در هر هکتار
توت فرنگی ۲-۴ کیلوگرم در هر ۱۰۰۰ متر مربع
انگور، کیوی ۱۰-۳۰ گرم به ازای هر درخت
محصولات باغی و گیاهان زینتی علفی ۵-۱۰ کیلوگرم در هر هکتار
گیاهان زینتی ۳-۵ کیلوگرم در هر ۱۰۰۰ متر مربع

 

توجه:

  • پایدار در اسیدیته ۷/۵-۳/۵ که بسهولت جذب می گردد و قابلیت اختلاط با هر کود و مواد شیمیایی را دارد.
  • قابل استفاده بصورت مصارف مصارف خانگی و بصورت مخلوط با هیومیک اسید و کودهای مایع میباشد.
  • این کود آهن را میتوان در زمان کاشت درخت و در محیط اطراف ریشه و یا همراه با آب آبیاری و شخم خاک اضافه نمود.
  • این کودآهن در برابر نور غیرفعال می گردد و بایستی در مخلوط با خاک و سیستم آبیاری قطره ای استفاده گردد.