نام تجاری رایج در بازار: آمبوش


united_king

Permethrin EC 25%

پرمترینمعرفی سم: حشره‌کشی تماسی با طیف وسیع از گروه پایرتروئیدها که با اثر روی کانال­های سدیم در طناب عصبی موجبات مرگ حشره را فراهم می آورد.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rats: 430-6000 mg/kg

پادزهرهای توصیه شده:

  • کنترل مسمومیت با ذغال چوب فعال شده
  • کنترل با دیازپام یا باربیتوریت قابل تزریق

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
چغندر قند پروانه پرودینای چغندر قند ۱ لیتر در هکتار
درختان میوه مینوز لکه گرد ۰/۵ در هزار فقط در سالهای طغیانی علیه نسل اول یا حداکثر نسل دوم در یک نوبت

 

ماندگاری در خاک: به سرعت در آب و خاک تجزیه می شود.

توجه : تصویرعلائم مینوز لگه گرد را مشاهده می نمایید.

Permethrin